Przedszkole i Szkola - Forum Rad Szkół i RR
  Przedszkole "DOLINA SMYKÓW"
  ZKP i G nr 26 w Gdańsku
  Forum Rad Szkół i RR
  Kontakt
  Dzis odwiedzilo nas***

Gdańskie Forum Rad Szkół i Rad Rodziców

  
 
Konkurs "Rada Rodziców na Medal"

Regulamin konkursu

„RADA RODZICÓW NA MEDAL”

I. Organizator

Organizatorem konkursu jest Gdańskie Forum Rad Szkół i Rad Rodziców.

II. Adresat konkursu

Adresatem konkursu są Rady Rodziców z gdańskich placówek oświatowych.

III.Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie Rad Rodziców, które są zaangażowane w pracę na rzecz szkoły.

IV.Kryteria oceny

1.Umiejętność korzystania z praw wynikających z aktów prawnych (Ustawa o Systemie Oświaty i Karta Nauczyciela).

2.Realizacja działań spójnych z programem profilaktycznym i wychowawczym placówki.

3.Przejawianie własnych inicjatyw Rady i ich realizacja na terenie placówki z korzyścią dla uczniów.

V. Zastrzeżenia organizatora:

1.Organizator zastrzega sobie prawo do głośnego odczytania nagrodzonych sprawozdań podczas II Forum Rad  Szkół i Rad Rodziców.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu w przypadku, gdy liczba     nadesłanych sprawozdań, spełniających kryteria oceny będzie mniejsza niż 10.

3.Organizator oświadcza, iż wszystkie nadesłane prace zostaną usunięte (zniszczone) w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu tj. 21 maja 2012.

VI. Terminarz konkursu

Zgłoszenia sprawozdań do konkursu następuje poprzez przesłanie e-maila, w formacie PDF, na adres kontakt@gfr.org.pl  do dnia 10 kwietnia 2012.

Sprawozdanie musi być podpisane przez Przewodniczącego Rady Rodziców i Dyrektora placówki oświatowej, wraz z podanym kontaktowym adresem e-mailowym.

VII. Termin i miejsce ogłoszenia wyników.

Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości podczas  II Forum Rad Szkół i Rad Rodziców w hali MTG przy ul. Beniowskiego 5, w dniu 21 kwietnia 2012.

VIII. Ufundowane zostały nagrody pieniężne:

1.Nagroda główna w wysokości 1000,00 zł, sponsorowana przez HG TECHNOLOGY Sp. z o.o.

2.Wyróżnienie w wysokości 500,00 zł, sponsorowane przez Kancelarię Podatkową ANMAR Sp. z o.o.

 

Nagrody zostaną przelane bezpośrednio przez sponsorów na konto Rady Rodziców, po uprzednim przekazaniu numeru bankowego Organizatorowi.

IX. Skład kapituły:

1.Jolanta Kaczmarska – przewodnicząca GFRSziRR

2.Elżbieta Porębska – v-ce przewodnicząca GFRSziRR

X. Uwagi końcowe

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.gfr.org.pl

 

 => Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=