Przedszkole i Szkola - Przedszkole "DOLINA SMYKÓW"
  Przedszkole "DOLINA SMYKÓW"
  ZKP i G nr 26 w Gdańsku
  Forum Rad Szkół i RR
  Kontakt
  Dzis odwiedzilo nas***

 
50-lecie Przedszkola publicznego nr 42 „Dolina Smyków”

na dawnym Osiedlu Młodych w Oliwie

(obecnie w Dzielnica VII Dwór) przy ul. Michałowskiego 28.

 

Obchody 50-lecia Przedszkola publicznego nr 42 „Dolina Smyków” poprzedziła msza św. w dniu 15 maja 2017r.

Część artystyczna odbyła się w dniu 16 maja 2017r o godzinie 10:00 na którą zaproszono gości. Radę Dzielnicy VII Dwór reprezentował Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy - Tomasz Zajkowski.

W załączeniu pamiątka wykonana przez przedszkolaków „Doliny Smyków”


 

 Ulotka wykonana z okazji 50-lecia Przedszkola „Doliny Smyków”

 
----- ***  -----
UWAGA RODZICE DZIECI POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Rekrutacja dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się POZA SYSTEMEM ELEKTRONICZNYM.
Oznacza to, iż w takim przypadku rodzice wypełniają ręcznie Kartę Zapisu i udają się do placówki, która może przyjąć dziecko. Dyrektor takiej placówki udzieli wszelkich informacji o sposobie dalszego postępowania w trakcie rekrutacji dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W Gdańsku znajdują się cztery przedszkola specjalne oraz dwa przedszkola z zespołami integracyjnymi.
 
Kryteria naboru dzieci do placówek obowiązujące na terenie Gdańska
Kryteria główne (zgodne z przepisami prawa oświatowego)
(1) Dziecko pięcioletnie lub sześcioletnie odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,
(2) Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego (Przez osobę samotnie wychowującą rozumie się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną),
(3) Dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
(4) Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.
 
Kryteria dodatkowe (obowiązujące w przedszkolach na terenie Gdańska)
(1)Dziecko kontynuujące edukację w przedszkolu pierwszego wyboru,
(2)Dziecko posiadające rodzeństwo w przedszkolu pierwszego wyboru,
(3)Dziecko, które w roku rekrutacji ma ukończone nie mniej niż 3 lata,
(4)Dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących (w wymiarze pełnego etatu)/rodziców studiujących/uczących się (w systemie dziennym),
(5)Dziecko, które będzie korzystało z pełnej oferty przedszkola (powyżej podstawy programowej wraz z posiłkami),
(6)Dziecko z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci).
  
---------- Osiedle VII Dwór --------
W ostatnim miesiącu było * 1474 odwiedzający * Dziekuję i zapraszam ponownie
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=